Algemene voorwaarden Kickstart Online Ondernemen | Juni 2021

Artikel 1: Definities

1.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN” de V.O.F. Kickstart Online Ondernemen.

1.2 Gebruiker: De (rechts)persoon met wie Kickstart Online Ondernemen een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN te verlenen diensten en aangeboden programma’s zoals beschreven op www.kickstartonlineondernemen.nl.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN en Gebruiker op grond waarvan KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN aan Gebruiker Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN beheerde apparatuur, software en systemen waarmee zij aan Gebruiker de Diensten verleent.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN en op alle met KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Gebruiker gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Gebruiker kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Gebruiker de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN en Gebruiker komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op www.kickstartonlineondernemen.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Gebruiker via telefoon, email of schriftelijk.

3.2 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Gebruiker te weigeren.

Artikel 4: Licentie

4.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verleent aan Gebruiker een niet-exclusief toegangsrecht tot de online leeromgeving en KOOmunity. Het toegangsrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het toegangsrecht is niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan om het toegangsrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Gebruiker mag het toegangsrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5: Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand. De overeenkomst kan door Gebruiker tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Gebruiker, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Gebruiker zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Gebruiker aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN en Gebruiker zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Gebruiker (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Gebruiker onder curatele of bewind is gesteld, dan wel KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

5.7 Onder ‘lifetime toegang’ tot online producten of programma’s wordt verstaan: toegang zolang KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN VOF bestaat en een actieve inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel. Bij beëindiging van een programma informeert KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN zijn deelnemers minimaal 3 maanden van tevoren.

Artikel 6: Rechten en plichten Kickstart Online Ondernemen

6.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Gebruiker, KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het programma. KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN kan de Diensten en/of het programma mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN.

6.5 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verzorgt een e-mail nieuwsbrief waarin Gebruikers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN. Tenzij Gebruiker aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Gebruiker gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7: Rechten en plichten Gebruiker

7.1 Gebruiker verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare toegangsrecht tot Kickstart Online Ondernemen programma(‘s).

7.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van zijn/haar website en/of marketingsysteem.

7.4 Gebruiker dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Gebruiker worden gevraagd tijdens het registratieproces. Gebruiker dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN door te geven.

7.5 Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Gebruiker bij het gebruik van de Diensten:


(a) geen gegevens plaatsen in de KOOmunity die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) alle aanwijzingen van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten / het programma opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN zich het recht voor haar verplichtingen jegens Gebruiker op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Indien een Gebruiker door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN.

Artikel 8: Toegangsvergoeding en prijzen

8.1 Door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN opgegeven of met KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN overeengekomen toegangsvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Gebruiker met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Gebruiker gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Gebruiker komt met betrekking tot de betaling van de toegangsvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Gebruiker mag de betaling van de toegangsvergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Gebruiker de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN geldende regeling.

Artikel 9: Betaling

9.1 De toegangsvergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd / online betaald.

9.2 Betaling van de toegangsvergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard, Bancontact etc.)

9.3 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Gebruiker naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst/toegang op te schorten zonder jegens Gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

Artikel 10: Garantie, terugbetalingen en reclame.

10.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Gebruiker op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN.

10.2 Indien Gebruiker het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Gebruiker contact met KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN opnemen via de contactpagina op de website. Gebruiker krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN. Indien het geschil van Gebruiker gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.3 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot het programma en andere diensten, en met betrekking tot alles wat KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN.

11.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Gebruiker verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten / het programma.

12.2 De aansprakelijkheid van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Gebruiker op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Gebruiker zal KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Gebruiker van de Diensten / het programma.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

Artikel 13: Overmacht

13.1 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:


a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Gebruiker benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14: Advisering

14.1 Alle door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN gegeven adviezen, gedeelde kennis en door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN niet aansprakelijk. Gebruiker vrijwaart KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN.

Artikel 15: Privacy

15.7 KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN respecteert de privacy van Gebruiker. KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN zal de persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is in te zien. Gebruiker stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Gebruiker onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. KICKSTART ONLINE ONDERNEMEN is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Gebruiker verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.